Sơ đồ tổ chức

1. BAN GIÁM ĐỐC
Giám Đốc Lê Thế Dũng
P. Giám Đốc Kỹ Thuật Trương Quang Cường
P. Giám Đốc Kinh Doanh
Kế toán trưởng Lê Thị Hải
2. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban:
Ủy Viên:
3. CÁC PHÒNG BAN
Văn phòng – Trưởng phòng: LÊ HỮU HOÀNG
Ban Kế hoạch vật tư – Trưởng ban: TỐNG XUÂN TRÌNH
Ban Tài chính – Trưởng ban: LÊ THỊ HẢI
Ban Kỹ thuật – Trưởng ban: MAI VĂN NAM
Ban Kinh doanh thương mại – Trưởng ban: ĐỖ ĐỨC HUY
Phân xưởng sản xuất A5 – Trưởng ban: NGUYỄN HỒNG DŨNG